Consumptief krediet of Consumentenkrediet No ratings yet.

0
249
Consumptief krediet of Consumentenkrediet
Consumptief krediet of Consumentenkrediet

Consumptief krediet of Consumentenkrediet is een financiële term voor kredietvormen die worden gebruikt voor de aanschaf van goederen of diensten, zoals vakanties. De twee belangrijkste vormen van consumptief krediet zijn: Persoonlijke lening en doorlopend krediet.

Artikelen die vaak met consumptief krediet worden gefinancierd zijn gebruiksmiddelen zoals auto’s, elektische apparatuur, reizen en kleine verbouwingen. De tegenhanger voor consumptief krediet is het hypothecair krediet, dat wordt gebruikt voor de aanschaf van duurzame zaken zoals onroerend goed.

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is een bankterm voor een consumptieve kredietvorm waarbij het geleende bedrag in één keer wordt uitbetaald en daarna door de lener in een vaststaand aantal termijnen wordt terugbetaald. Elke termijn bevat een aflossingscomponent en rente over de restschuld.

De looptijd en de rente worden in de leenovereenkomst vastgelegd en kunnen gedurende de looptijd niet worden gewijzigd. Bovendien is het, anders dan bij doorlopend krediet, niet toegestaan om afgelost saldo weer op te nemen. Het verloop van de lening staat dan ook geheel vast.

De rentevergoeding die voor een persoonlijke lening in rekening wordt gebracht is hoger dan die bij een hypothecaire lening (wegens het ontbreken van zekerheid) en lager dan bij een doorlopend krediet (wegens het ontbreken van renterisico).

Doorlopend krediet

Doorlopend krediet is een bankterm voor een consumptieve kredietvorm waarbij de leensom gedurende de looptijd telkens weer geheel of gedeeltelijk kan worden opgenomen. Over het openstaande saldo van het krediet wordt rente in rekening gebracht.

De theoretische looptijd en rente worden in de leenovereenkomst vastgelegd, maar zijn gedurende de looptijd aan wijziging onderhevig. Het verloop van de lening staat dan ook niet vast.

De rentevergoeding die voor een doorlopend krediet in rekening wordt gebracht is meestal hoger dan die bij een hypothecaire lening (wegens het ontbreken van een zekerheidsrecht) en een persoonlijke lening (wegens het renterisico).

De aflossing vindt meestal plaats door een maandtermijn te berekenen als percentage van de kredietlimiet (vaak 2%), of van het openstaand saldo. Kenmerkend voor een doorlopend krediet is dat de lener tijdens de looptijd zonder boete extra mag aflossen, waardoor de looptijd wordt verkort.

Andere vorm van Consumptief krediet zijn:

Rood gaan op bankrekening

De roodstand op de bankrekening is ook een vorm van consumptief krediet.

Koop op afbetaling

Koop op afbetaling is een bijzondere vorm van de koop. Het is een van de bijzondere overeenkomsten geregeld in boek 7a van het Burgerlijk Wetboek. De koper verwerft wel direct de eigendom over het gekochte, maar mag de koopprijs in termijnen betalen. Het verschil met de huurkoop is dat bij die laatste vorm de eigendom pas na betaling van de laatste termijn overgaat op de huurkoper.
oop op afbetaling kan ook mondeling worden overeengekomen, maar als de verkoper een boete wil bedingen, bijvoorbeeld op het te laat betalen van een termijn, dan kan dat alleen middels een schriftelijk contract. Indien de boete buitensporig is dan kan deze door de rechter worden gematigd. Bovendien moet de koper eerst in gebreke worden gesteld voordat de boete verschuldigd kan worden. De koper heeft altijd het recht om toekomstige termijnen eerder te betalen. Voor het geval hij alle toekomstige termijnen in een keer wil betalen heeft de koper recht op een korting van 5% van alle nog openstaande termijnen. Voor zover de koper een machtiging heeft verleend om betaling van de termijnen rechtstreeks door zijn werkgever te laten betalen geldt dat die volmacht altijd herroepbaar is.

Huurkoop

Huurkoop is een kredietvorm. De intentie ervan is de eigendomsoverdracht van een goed – de koop – maar vormelijk gaat het om huur. Dat betekent dat de kredietverstrekker een duurzaam goed voor een bepaalde periode ter beschikking stelt van een kredietnemer, tegen betaling van een periodieke vergoeding, de huur. Die huur wordt berekend op zodanige wijze dat aan het einde van de periode de koop doorgaat. Het voordeel voor de huurkoper is dat door het verminderde risico aan de kant van de verkoper, het krediet goedkoper is, en dat bij niet-naleving van de huurkoop-verplichting enkel het voorwerp borg staat. Bij een koop-op-afbetaling kan de verkoper tot beslagleggingen overgaan (in de eerste plaats op de inkomsten, indien nodig ook op goederen).
Huurkoop is derhalve een constructie die vooral goederen tot voorwerp heeft met een lange tot zeer lange levensduur.

Please rate this

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here